Termes i condicions

Termes i condicions d’ús del lloc web www.seminarivic.cat/allotjaments


Per mitjà del present text s'informa els usuaris d'aquesta web de les condicions generals que regeixen la seva utilització i consulta. L'accés i l'ús de la web i/o dels seus serveis, suposa l’acceptació plena i sense reserves, de les condicions i instruccions publicades en el moment de l'accés, essent conscient l’usuari de la importància de llegir-les i conèixe-les cada vegada que visiti el lloc web.

Els termes i condicions que segueixen poden ser modificats unilateralment per part del Seminari de Vic en qualsevol moment sense necessitat de notificació expressa, publicant la nova normativa al lloc web www.seminarivic.at/allotjaments

L’accés i ús de determinats serveis oferts als usuaris, pot estar sotmès a certes condicions que depenent dels casos poden substituir, modificar o completar aquestes normes d’ús motiu pel qual, l’usuari, amb anterioritat a l’accés i ús d’aquests serveis i continguts ha de llegir i acceptar aquestes condicions.

1 - Drets de propietat intel·lectual i industrial

Aquesta web i el seu contingut és propietat del SEMINARI, entitat editora i propietària de la mateixa. En conseqüència, el SEMINARI és l’únic i exclusiu titular dels drets sobre els títols, contingut, àudios, fotografies, il·lustracions, gràfics, altres mitjans visuals, vídeos, copies, aplicatius, motors de cerca, logotips, marques, noms comercials, textos, software, arxius, codis, dades i materials del mateix, el disseny i la organització del lloc web, la compilació de continguts, incloent els drets d’autor, drets de marca, drets de patent, drets de base de dades, drets morals, drets sui generis i altres propietats intel·lectuals, drets patrimonials del mateix i en general de tot el lloc web. Aquesta enumeració és merament enunciativa i no excloent.

L’ús del lloc web o la descàrrega de continguts de la mateixa, no atorga la propietat de cap dels seus continguts, codis, dades o materials als que pugui accedir a o a través del lloc web. En concret, queden prohibides la descàrrega, la reproducció (excepte per a l'ús privat), la transformació, distribució, publicació o comunicació pública, explotació comercial o promocional del lloc web o de qualsevol dels continguts inclosos en ell, reproduir, distribuir, transmetre, modificar, executar, difondre, crear treballs derivats, vendre o explotar qualsevol dels continguts del lloc web o disponibles a través d’aquest i, en general, qualsevol altra forma d'explotació, per qualsevol procediment, de tots o part dels continguts de www.seminarivic.cat/allotjaments, com també del disseny, selecció i forma de presentació del materials inclosos.

Excepte autorització prèvia, expressa i per escrit es prohibeix qualsevol transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’aquesta web o qualsevol part de la mateixa.

Els usuaris s’obliguen a no alterar, editar, esborrar, treure o de qualsevol altra forma canviar el significat o l’aparença de, o canviar el propòsit de, qualsevol dels continguts del lloc web, incloent, l’alteració o retirada de marques comercials, registrades, logotip, marca de serveis o qualsevol altre contingut de propietat o de notificació de drets de propietat.

Els drets d'autoria i explotació en tota la seva extensió i modalitats es troben protegits per les normes nacionals i internacionals de propietat intel·lectual i industrial, la infracció de les quals pot constituir una activitat il·lícita i delictiva. L'usuari s'obliga a indemnitzar al Seminari de Vic per qualsevol dany o perjudici que pugui ocasionar per l'ús d'aquesta web, infringint la legalitat vigent.

En el cas que un usuari o un tercer consideri que qualsevol dels continguts del lloc web han estat introduïts en aquest amb violació dels seus drets de propietat intel·lectual, ho haurà de comunicar al SEMINARI per escrit, a l’adreça Ronda Francesc Camprodon, 2 de la ciutat de Vic (CP-08500) fent-hi constar les dades necessàries per a la seva identificació i retirada.

2- Marques comercials

Les marques comercials, logotips, marques de serveis i marques registrades exposades al lloc web o en els continguts disponibles a través d’aquest, són Marques Comercials del SEMINARI, i no poden ser utilitzades amb respecte a productes o serveis que no estiguin relacionats, associats o patrocinats pels seus posseïdors de drets. Totes les Marques Comercials que no siguin del SEMINARI que apareixen al Lloc Web són propietat dels seus respectius amos.

Res del contingut en el lloc web ha de ser interpretat com atorgant, per implicació, desestimació o de qualsevol altra manera, de llicència o dret per l’ús d’alguna Marca Comercial exposada en el lloc web sense el permís escrit del SEMINARI o de tercers que puguin ser amos de la Marca Comercial.

El mal ús de les Marques Comercials exposades en el lloc web o a través de qualsevol dels seus serveis, està estrictament prohibit.

 3- Vincles o enllaços amb o des d'altres webs externs

No es pot incloure cap marca comercial o signe diferent de l'adreça d'URL del portal, i es prohibeix expressament establir vincles des de pàgines que continguin manifestacions o propaganda de caràcter racista, xenòfob, pornogràfic, d'apologia del terrorisme, en contra dels drets humans o qualsevol altra de caràcter il·lícit o contrari a la moral o l'ordre públic.

Els usuaris no tenen permès enllaçar-se directament a cap imatge emmagatzemada en el lloc web o en els serveis que hi ha inclosos, ni exposar el contingut de la web en un altre portal. Els usuaris s’obliguen a no descarregar o utilitzar imatges emmagatzemades en el lloc ni enllaçar qualsevol lloc web a aquest.

En cap cas es podrà donar a entendre, ni declarar que el SEMINARI ha autoritzat, intervé, avala, promociona, participa o ha supervisat els continguts de la pàgina on figuri l'enllaç, ni tan sols que es consent la seva inclusió, excepte si hi ha autorització expressa.

La presència, si fos al cas, a www.seminarivic.cat/allotjaments d'enllaços a altres webs externes té un caràcter merament informatiu. Per tant, el SEMINARI no es responsabilitza ni dóna cap tipus de garantia respecte al contingut, característiques i condicions de la web o portal extern.

4- Continguts

Les dades i continguts que apareixen publicats a la web hi són, exclusivament, amb caràcter informatiu. L'usuari assumeix, coneix i accepta que poden ser inexactes, contenir errors o no estar degudament actualitzats, tot i que el SEMINARI vetllarà per mantenir una informació correcta i actualitzada en tot moment.

El Seminari de Vic es reserva el dret de modificar de forma unilateral, sense previ avís, els continguts publicats, a introduir nous continguts, i a eliminar, limitar, impedir o suspendre de forma temporal o definitiva l'accés de l'usuari a determinats continguts, segons les necessitats dels serveis oferts i les condicions generals publicades al portal.

Per la seva part, els usuaris, amb la finalitat de millorar el servei i establir un òptim nivell de qualitat, podran suggerir aquelles modificacions que creguin útils, posant-se en contacte amb els responsables del SEMINARI, per mitjà del mateix formulari de contacte existent a la web.

El SEMINARI no es responsabilitza de la utilització que l'usuari faci dels continguts publicats al portal web ni dels continguts (serveis, tràmits o qualsevol altra informació) que les entitats externes, enllaçades des del portal, puguin oferir a les persones usuàries.

 5- Condicions d'ús

L'usuari es compromet a fer un ús adequat i lícit dels continguts i serveis que ofereix la web, a abstenir-se de realitzar activitats il·legals, il·lícites o contràries a les presents normes d’ús, a la bona fe i a l'ordre públic, lesius de drets o d’interessos de tercers o que de qualsevol forma  puguin danyar la pàgina web o impedir el seu normal ús o funcionament o dels serveis accessibles a través de la mateixa, o la seva imatge. En especial, l'usuari ha d'evitar tota conducta que pugui atemptar contra el principi de no discriminació per raons de sexe, raça, religió, ideologia o qualsevol altra circumstància personal o social.

L'usuari ha d'abstenir-se, a títol enunciatiu i no limitatiu, de qualsevol activitat dirigida a suplantar qualsevol persona física o jurídica, o dirigida a interferir, violar, alterar o desconnectar el sistema, servidors, xarxes o continguts. Així com, en tot cas, s'ha d'abstenir de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que pugui estar instal·lat al portal.

L’usuari s’obliga a no utilitzar el Lloc Web d’alguna manera que pugui danyar, deshabilitar, sobrecarregar o deteriorar el Lloc Web o interferir que qualsevol altra persona pugui utilitzar o gaudir del lloc web o de qualsevol dels seus serveis.

El SEMINARI es reserva el dret a excloure l'usuari que incompleixi les condicions d'accés i ús de la web sense previ avís, i a adoptar totes les mesures que consideri oportunes en cada moment, per tal d'evitar les activitats i conductes descrites.

6- Condicions d'accés

L'accés és totalment gratuït i no requereix de cap inscripció o registre previ, excepte quan això sigui necessari per a la prestació d'un servei.

7- Contractació de productes i serveis

En la contractació de qualsevol producte o servei per mitjà del lloc web, la persona contractant garanteix que té 18 anys d’edat o més. Així mateix s’obliga a pagar la totalitat dels preus de qualsevol compra que es faci, ja sigui amb targeta de crèdit, dèbit o per qualsevol altre mitjà de pagament acceptat per part del SEMINARI, així com a pagar tots els impostos que siguin aplicables.

La persona contractant s’obliga a pagar totes les despeses de reclamació de quantitats que es puguin generar en cas d’impagament de les quantitats degudes i no pagades.

En la contractació de productes o serveis s’hauran de tenir en compte els termes i condicions addicionals que poguessin ser aplicables i que seran presentats al moment d’aquesta compra o descàrrega.

8 - Règim de responsabilitats

El SEMINARI declina qualsevol responsabilitat pels eventuals danys i perjudicis que es puguin ocasionar per la falta de disponibilitat i/o continuïtat d’aquesta web i dels serveis que s’ofereixen en ella. Tampoc serà responsable per les dificultats d’accés al portal originades per un funcionament deficient o incorrecte de la comunicació prestada pels operadors de serveis d'accés a Internet, no podent garantir l'accés a www.seminarivic.cat/allotjaments sense interrupcions, desconnexions, demores, mal funcionament o qualsevol altre inconvenient aliè al SEMINARI.

El SEMINARI no assumeix cap responsabilitat derivada dels danys que es puguin causar en els equips dels usuaris com a conseqüència de l'existència de possibles virus informàtics que la persona usuària pugui contraure a causa de la navegació pel portal.

9- Materials presentats

El SEMINARI no vol rebre cap informació confidencial, secreta o patrimonial ni altre material dels usuaris, a través del lloc web o per correu electrònic.

Tots els materials, treballs, informació, idees, suggeriments, sistemes i demés que es puguin enviar o presentar a través del portal es considerarà com a no confidencial ni secreta i per tant que pot ser utilitzat pel SEMINARI de qualsevol manera d’acord amb la política de privacitat de la web. Al presentar materials ens està garantint que aquests són originals de l’usuari que l’envia i que cap altra persona té dret sobre ells o que hi ha renunciat, concedint-nos dret i llicència lliures de regalies, sense restriccions, de forma irrevocable i perpetua, no exclusius, totalment transferibles i que poden ser cedits i sub-llicenciats, per utilitzar, copiar, reproduir, modificar, distribuir, executar, exposar o qualsevol altra activitat derivada, en qualsevol forma, mitjà o tecnologia no coneguda o per desenvolupar, incloent propòsits comercials o promocionals.

El SEMINARI no té la obligació de conservar cap material presentat, sinó que el pot esborrar o destruir en qualsevol moment.

10- Fòrums públics

El SEMINARI pot incorporar al lloc web serveis de missatgeria, taulell de noticies, blogs o fòrums. Es prohibeix utilitzar aquests serveis de manera fraudulenta o il·lícita, com a mitjà publicitari d’altres serveis no promocionats a través del lloc web, contenir-hi enllaços fixes, declaracions falses o enganyoses o qualsevol altra ús que constitueixi una ofensa criminal o pugui donar lloc a responsabilitat civil o de qualsevol altra naturalesa. Tampoc és permès utilitzar aquest mitjà per vendre o comprar algun producte o servei. Els usuaris són responsables del contingut i de les conseqüències de qualsevol d’aquestes activitats.  
És important recordar que els comentaris presentats en un fòrum poden ser registrats i emmagatzemats en múltiples llocs d’Internet, i poden ser accessibles durant molt temps no tenint control sobre qui els llegirà de forma eventual. És important que els usuaris tinguin cura i siguin selectius respecte la informació personal que divulgui per aquests mitjans i, en especial, no s’ha de divulgar informació delicada, patrimonial o confidencial a través dels fòrums.

El SEMINARI es reserva el dret, tot i no tenir-hi obligació, de revisar tots els materials enviats al lloc web, pels usuaris, no essent responsable el SEMINARI d’aquests materials que hagin estat enviats pels usuaris. El SEMINARI es reserva el dret en tot moment de divulgar qualsevol informació que siguin necessària per complir amb qualsevol llei, reglament o sol·licitud governamental, o d’editar o treure qualsevol informació o material, totalment o parcialment, que a discreció única del SEMINARI sigui censurable o que violi aquests termes i condicions d’ús, les polítiques del SEMINARI o de la llei aplicable.

11 - Jurisdicció aplicable

Per a la interpretació compliment i execució d’aquests Termes i condicions d’ús del lloc web, així com els conflictes o controvèrsies jurídiques que puguin derivar-se de l'existència, l'accés o la utilització d'aquestes condicions generals, es resoldran davant els jutjats i tribunals de la ciutat de Vic, renunciant el fur que en virtut dels domicilis actuals de les parts o per qualsevol altra motiu pogués correspondre’ls i que es regiran per les disposicions aplicables a les lleis del país.

Reserves Online

Informació de contacte

TEL. 0034.93.886.15.55
FAX. 0034.938.891.909
Ronda Camprodon, 2
08500 Vic (Barcelona)
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.

Per enviar-nos un currículum feu-ho a:
Aquesta adreça electrònica s'està protegint contra robots de correu brossa. Necessites JavaScript habilitat per veure-la.